1. Algemene voorwaarden Plaza Sportz Coevorden

 1. Algemene voorwaarden Plaza Sportz Coevorden

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

Om uw bezoek en dat van onze overige bezoekers zo veilig en aangenaam mogelijk te maken, zijn deze Algemene Voorwaarden opgesteld. Met het betreden van de locatie van Plaza Sportz, gaat u als gast akkoord met deze Algemene Voorwaarden.

 

 1. Definities:
 2. Plaza Sportz: aanbieden van diverse faciliteiten op het gebied van ontspanning, sport en spel aan de Klinkenvlier 1 te Coevorden. Faciliteit: alle diensten of producten die Plaza Sportz aanbiedt waaronder, maar niet uitsluitend, Bowlen, (Wo)mancave en het gebruik van de sport- en horeca faciliteiten. Arrangement: een combinatie van activiteiten. Gast: een natuurlijke of rechtspersoon die met Plaza Sportz een overeenkomst heeft gesloten om gebruik te maken van de faciliteiten van Plaza Sportz, degene die een reservering heeft geplaatst bij Plaza Sportz alsmede een ieder die de locatie Plaza Sportz betreedt, ongeacht of deze gebruik maakt van een faciliteit van Plaza Sportz.
 3. Toepasselijkheid Deze Algemene Voorwaarden gelden voor alle gasten van Plaza Sportz. Iedere gast wordt geacht bekend te zijn met deze Algemene Voorwaarden. Op de onbekendheid van de Algemene voorwaarden kan geen beroep worden gedaan. Toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van de deelnemer/opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Indien enige bepaling nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen volledig van kracht. Deze algemene voorwaarden zijn ook te raadplegen op de website www.plazasportz.nl en bij de balie.
 4. Betaling

Betaling kan online bij reserveringen of u kunt het achteraf betalen middels een factuur. Dit laatste kan alleen wanneer u een offerte heeft ontvangen waarin deze optie vermeld staat. Betaling binnen 7 dagen na evenement of boeking. U kunt ook telefonisch reserveren of ter plekke, dan dient betaling te geschieden middels pin of contact. U kunt een bon krijgen met de btw gespecificeerd. Creditcard is alleen mogelijk indien u niet over andere betaalmiddelen beschikt. De medewerker kan u vragen van tevoren te betalen. Indien zij dit vragen, dient u daar medewerking aan te verlenen. Indien dit niet wordt gevraagd, dan dient u voor het verlaten van het pand de betaling te verrichten, tenzij anders afgesproken. De overeenkomst tussen Plaza Sportz en gast, komt tot stand op moment dat er telefonisch of per mail een akkoord wordt gegeven op het aanbod en de gast contactgegevens zoals telefoonnummer heeft achtergelaten. Bij niet-tijdige betaling of als de bezoeker niet tijdig aanwezig is voor de gereserveerde faciliteit zonder tijdig bericht, dan vervalt de reservering maar blijft de betaling onverminderd verschuldigd. Elke overeenkomst wordt aangegaan als een inspanningsverplichting van Plaza Sportz om een faciliteit ter beschikking te stellen aan de gast op een bepaalde datum en met een bepaalde starttijd en een bepaalde eindtijd. Binnen een groep zal een individuele wens om wel of niet een faciliteit mee te doen altijd gerespecteerd worden. Hieraan kan nooit recht op restitutie of anderszins vermindering op het te betalen bedrag worden ontleend.

 1. Cadeaubonnen of cadeaupassen

Bij het verstrekken van een cadeaupas, is er geen einddatum. Het bedrag kan ingezet worden voor alle faciliteiten bij Plaza Sportz en hoeft niet in één keer opgemaakt te worden. De cadeaupas mag ingeleverd of vernietigd worden na gebruik. Als u een cadeaubon krijgt, dient u de einddatum in acht te nemen. Deze staat vermeld op de cadeaubon. Na deze datum mag u de cadeaubon niet meer gebruiken. Het bedrag op de cadeaubon dient in één keer besteed te worden bij Plaza Sportz. Het bedrag op de cadeaubon of cadeaupas is niet in te wisselen voor geld of een nieuwe cadeaubon. Bij vervalsing van bonnen zal direct de politie worden ingeschakeld op basis van fraude en diefstal. Tevens zal dan ook direct de vervalste bon ingenomen worden en zal dienen als bewijsstuk. De gehele waarde komt daarbij direct te vervallen en de bon zal nietig worden verklaard. Is het totaal te betalen bedrag hoger dan de waarde op de bon, dan dient het restant direct aan de kassa bijbetaald te worden

 1. Prijzen

Alle prijzen die Plaza Sportz hanteert zijn inclusief BTW, tenzij anders vermeld. Extra’s afgenomen buiten het gereserveerde arrangement/programma worden aan u doorberekend.

 1. Annuleringen en/of wijzigingen

U kan tot twee dagen voor aanvang van uw (onbetaalde) reservering het aantal gasten kosteloos wijzigen, hierna worden de aantal gasten conform offerte aan u doorberekend. Betaling binnen 7 dagen na evenement of boeking. Annuleert u een reservering voor (Barbecue of buffet binnen twee dagen voor het plaatsvindt, dan bent u 50% van het bedrag verschuldigd. Binnen 24 uur bent u 100% van het bedrag verschuldigd. Uiteraard kunnen wij de reservering ook verplaatsen, mits er op de nieuwe datum plek is. Dit is kosteloos uiterlijk 2 dagen voor aanvang van de reservering met uitzondering van bruiloften of andere grote evenementen. Deze kunnen alleen in goed overleg verplaatst worden naar een geschikte datum. Andere reserveringen zoals bowlen kunnen kosteloos geannuleerd worden, mits nog niet betaald, uiterlijk 24 uur van tevoren. Beoordeling van het verzoek hangt af van de tijdigheid van het verzoek, zulk ter beoordeling door Plaza Sportz en de beschikbaarheid op de gewenste datum. Moet u noodgedwongen een betaalde reservering annuleren bijvoorbeeld door langdurig ziekte of verhuizen, dan krijgt u uw betaalde bedrag terug minus 5% wat wij afdragen aan het reserveringsysteem. Is dit binnen twee dagen voor aanvang van het event, dan kunnen wij de reservering kosteloos verplaatsen. Bij alle andere redenen, zal het personeel van Plaza Sportz beoordelen of de reservering verplaatst kan worden of dat u uw geld terug kan krijgen.

 1. Minderjarigen

Kinderen tot en met elf (11) jaar oud moeten bij het betreden van Plaza Sportz worden vergezeld door een verantwoordelijke volwassene, die toezicht moet houden op de kinderen. Om die reden kan bij de toegang van Plaza Sportz door kinderen zonder begeleiding de leeftijd worden gecontroleerd. De verantwoordelijke begeleiders zijn te allen tijde verantwoordelijk en aanspreekbaar op het gedrag van de door hen meegebrachte of door hen begeleide minderjarige kinderen onder de 18 jaar. De minderjarige kinderen vallen te allen tijde onder de verantwoordelijkheid van hun ouders of wettelijk voogd. Deze verantwoordelijkheid strekt zicht uit tot de eventuele schade die hun kinderen veroorzaken.

 1. Veiligheid

Het betreden van de faciliteiten van Plaza Sportz en het omliggende terrein geschiedt op eigen risico. Bij het betreden van het geheel begeeft men zich welbewust in een omgeving waarin een verhoogd risico bestaat op schade, dan wel letsel. Plaza Sportz hanteert strikte regels met het oog op het waarborgen van de veiligheid van eenieder. Het is ten strengste verboden om onder invloed van verdovende middelen deel te nemen aan alle faciliteiten van Plaza Sportz. De Gast is verplicht om zich tijdens het gebruik van de faciliteiten van Plaza Sportz zo te gedragen dat hij of zij geen enkel gevaar oplevert voor andere gasten of personeel van Plaza Sportz. Gedrag dat de gasten of het personeel van Plaza Sportz in gevaar brengt, wordt niet getolereerd. In het uiterste geval is Plaza Sportz gerechtigd de gast(en) uit het pand te verwijderen, zonder dat recht op teruggave of vermindering op het betaalde bedrag bestaat. Het is niet toegestaan om eigen drink- of etenswaren mee te brengen. Roken is alleen buiten mogelijk. Deponeer de sigaretten alleen in de geplaatste asbakken en blokkeer geen doorgangen. Het personeel houdt zich het recht voor om u een andere plek toe te wijzen bij hinder. Indien en voor zover het dienstdoende personeel van Plaza Sportz het vermoeden heeft dat een gast zich schuldig heeft gemaakt aan diefstal of enig ander strafbaar feit, dan heeft de bedrijfsleiding het recht de kleding en bagage van de bezoeker te onderzoeken en eventueel in beslag te nemen. De bezoeker geeft op voorhand hiervoor toestemming. Bij verdenking of heterdaad wordt in alle gevallen de politie ingeschakeld en betrokkene zal worden overgedragen aan de politie. Eventuele gemaakte camerabeelden zullen als bewijsvoering worden gebruikt. Alsmede getuigenverklaringen en verklaringen van Plaza Sportz. Alle gemaakte schade zal op de betrokkene worden verhaald.

 1. Aansprakelijkheid en schade

Plaza Sportz aanvaardt geen aansprakelijkheid voor beschadiging, verlies of ontvreemding van eigendommen van de gast, ongevallen welke op enigerlei wijze voortvloeien uit gebruik van een faciliteit, letsel of enig ander nadeel dat een bezoeker mocht lijden in verband met een bezoek aan Plaza Sportz, tenzij de aansprakelijkheid van Plaza Sportz op grond van de wet dwingend rechtelijk is voorgeschreven. Indien Plaza Sportz op enigerlei wijze toch aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid steeds beperkt tot maximaal het bedrag dat in het betreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering van Plaza Sportz wordt vergoed, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden voor Plaza Sportz geldt en nadrukkelijk voor zover deze aansprakelijkheid aanvaard wordt door de verzekeraar. In aanvulling op het vorige aanvaardt Plaza Sportz enkele aansprakelijkheid voor letsel en/of schade die verband houdt met de deelname door de bezoeker aan alle faciliteiten die zijn verzorgd door Plaza Sportz. Iedere gast neemt deel aan een activiteit op eigen risico. Aansprakelijkheid voor indirecte schade wordt eveneens door Plaza Sportz niet aanvaard. Indien een gast meent schade te hebben geleden waarvoor hij/zij Plaza Sportz aansprakelijk acht, dan dient deze schade onmiddellijk gemeld te worden bij de bedrijfsleiding. Daarnaast dient deze schade ook binnen 48 uur na het ontstaan schriftelijk bevestigd te worden bij Plaza Sportz. De schademelding moet een gedetailleerde beschrijving bevatten van de schade en de vermoedelijke oorzaak. In geval van een niet tijdige of onvolledige schademelding, vervalt het recht op vergoeding

van de geleden schade.

 

 1. Wangedrag en aansprakelijkheid gasten

Gasten dienen te allen tijde zich te houden aan de huisregels van Plaza Sportz en dienen de instructies van het personeel op te volgen. Indien een gast zich schuldig maakt aan baldadigheid, het moedwillige vernielen van eigendommen van Plaza Sportz en andere gasten, het niet houden aan de veiligheidsvoorschriften of instructies van het personeel of het verstoren van de orde binnen Plaza Sportz, dan wordt de gast onmiddellijk uit het pand verwijderd. De politie kan hierbij worden ingeschakeld. Restitutie van de gemaakte reservering zal niet plaatsvinden, ook niet als slechts een gedeelte van het arrangement tot dan is verbruikt. Gasten en anderen die hen vergezellen, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit verlies, diefstal, of beschadiging van het bezit of eigendom van (personeel van) Plaza Sportz en derden, alsmede voor enig letsel toegebracht aan werknemers van Plaza Sportz en derden, ongeacht of de schade dan wel het letsel het gevolg is van enig handelen of nalaten van afnemer zelf, of anderen die zich met toestemming van afnemer op het terrein van Plaza Sportz bevinden. De gast vrijwaart Plaza Sportz voor alle aanspraken ter zake van schade van derden die (mede) het gevolg zijn van enig handelen of nalaten van afnemer, of anderen die zich met toestemming van gast op het terrein van Plaza Sportz bevonden.

 1. Parkeren

Het parkeren van een voertuig of ander vervoersmiddel op het parkeerterrein van Klinkenvlier geschiedt geheel op eigen risico. Op het parkeerterrein gelden dezelfde verkeersregels als op de openbare weg. Gasten worden aangeraden om hun voertuig of ander vervoersmiddel goed af te sluiten en geen waardevolle spullen achter te laten. In geval van diefstal, beschadiging of vernieling van het voertuig aanvaardt Plaza Sportz geen enkele aansprakelijkheid. Dit geldt ook als de schade wordt veroorzaakt door storm, brand, hagel, een explosie of andere buitengewone gebeurtenissen.

 1. Juridische website

 Alhoewel wij uiterste zorg dragen voor correcte informatie op onze website, kunnen er echter in geen enkel geval rechten worden ontleend aan de inhoud ervan. Wij garanderen evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit met betrekking tot de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website. In geen geval zijn wij aansprakelijk voor enige vorm van schade ontstaan, direct of indirect, door bijvoorbeeld verlies van data-, gebruik- en/of opbrengsten, in welke vorm dan ook, in verband met het gebruik van de informatie, zoals weergegeven op onze webpagina’s.

 1. Klachten

Plaza Sportz doet zijn uiterste best om een bezoek aan Plaza Sportz zo prettig mogelijk te laten verlopen. Ondanks alle zorg kan het voorkomen dat een gast een klacht heeft. Deze klacht dient in principe direct bij één van de medewerkers van Plaza Sportz te worden gemeld die de klacht verder zal begeleiden. Hiervoor hebben we een klachtenformulier bij de balie. Mocht een directe melding van de klacht redelijkerwijs niet mogelijk zijn, dan dient de klacht in elk geval binnen 8 dagen na gebruik making van de faciliteit schriftelijk bij Plaza Sportz te zijn ingediend onder opgave van de feiten waarop de klacht betrekking heeft. Plaza Sportz zal alle klachten zo spoedig mogelijk in behandeling nemen en degene die de klacht heeft ingediend, op de hoogte houden van de behandeling.

 1. Vragen

Voor vragen over de faciliteiten van Plaza Sportz, kan tijdens de openingstijden telefonisch contact opgenomen worden met Plaza Sportz. Daarnaast kunt u uw vragen ook per email of via het formulier op de website stellen. Vermeld daarbij graag duidelijk uw naam, adresgegevens, telefoonnummer en een geldig e-mail adres. Plaza Sportz streeft er naar om vragen binnen 24 uur te beantwoorden. Plaza Sportz Klinkenvlier 1, 7742 PG Coevorden Email: info@plazasportz.nl Telefoon: 0524-516464

 1. Toepasselijk recht

Op deze Algemene Voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen Plaza Sportz en haar bezoekers zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van Plaza Sportz.

Begin met chatten!
Wij staan u graag te woord!
Plaza Sportz
Hallo! Hoe kunnen wij u van dienst zijn?